Skip to main content
Start » News » Idéburna friskolor avgörande för framtidens skola
Sponsrad

Bristfälligheterna i den nuvarande lagstiftningen hotar inte bara de idéburna friskolornas existens, utan även de grundläggande principer som det svenska samhället står för.

Begreppet friskola har alltmer blivit synonymt med vinstutdelande skolor som prioriterar ekonomisk vinst över elevernas välmående och utveckling. Till skillnad från vinstutdelande skolor är idéburna friskolor grundade på ideal om att främja en specifik pedagogik, idé eller värdegrund, och drivs helt utan vinstsyfte.

Håkan Wiclander
Ordförande för Idéburna skolors riksförbund

– Idéburna skolor återinvesterar allt överskott i skola och undervisning, och har en hög behörighetsgrad med engagerade lärare som prioriterar elevernas välmående och utveckling, säger Håkan Wiclander, ordförande för Idéburna skolors riksförbund.

Kompletterar det kommunala skolväsendet

Idéburna friskolor utgör en viktig del av kommunens skolväsende genom att ta en tredje position mellan friskolor och kommunala skolor.

 – Alla elever är olika och har olika förutsättningar. Idéburna skolor bidrar till kommunens skolväsende genom att erbjuda varierande pedagogiska metoder för att möta elevernas olika behov, säger Håkan Wiclander.

Striktare lagstiftning drabbar idéburna skolor

Den ökade statliga detaljregleringen av skolorna – ett svar på att allt fler vinstutdelande friskolor har visat sig prioritera ekonomiska vinster framför det pedagogiska arbetet – innebär en större belastning för de idéburna skolorna.

 – Konkurrensen bland marknadsskolorna leder till betygsinflation, kundbeteende och fel prioriteringar för lärare, rektorer och skolor, säger Håkan Wiclander.

Frågan om idéburna skolor står i centrum för utbildningens framtid i Sverige.

– För att bevara de idéburna skolorna måste staten differentiera regleringen av idéburna skolor från vinstdrivande skolor. Idéburna skolor är en viktig del av utbildningssystemet: de är en plats för mångfald, pedagogisk valfrihet och individuell utveckling där lärarna alltid sätter eleverna i första rum, avslutar Håkan Wiclander.

Next article