Skip to main content
Start » Utbildning » Tolkning genom livet
Framtidsyrken

Tolkning genom livet

teckenspråk södertörn
I samarbete med: Södertörns folkhögskola
södertörn logo
Foto: Anja Callius/One Eyed Ink AB
teckenspråk södertörn
I samarbete med: Södertörns folkhögskola
Foto: Anja Callius/One Eyed Ink AB

Varje tolkningssituation är unik och för med sig olika utmaningar. På Södertörns Folkhögskola möter de olika teckenspråks- och skrivtolksutbildningarna behovet i samhället genom anpassad undervisning där samhällets efterfrågan står i fokus.

Historiker fastslår att de tidiga människorna kommunicerade via fysiska tecken långt innan de började använda det talade ordet. I samhället idag ökar behovet av tolkning genom lagen om digital tillgänglighet, men även för att de i behov av teckenspråks- eller skrivtolkning ska vara delaktig i frågor som rör till exempel hälsa och arbete. Att få tolk till livets olika skeenden är en rättighetsfråga.

Ett samhällsviktigt yrke

Att jobba som teckenspråkstolk eller skrivtolk innebär att varje arbetsdag är unik och där nya möten med människor inträffar dagligen. Arbetssituationen för tolkar är därför mycket skiftande – från läkarbesök och begravningar till myndighetsmöten och konferenser. Vi kan tolka på plats eller på distans. Den som söker sig till de olika utbildningarna måste därför vara öppensinnad, nyfiken och allmänbildad. Tolkning är ett hantverksyrke, vilket innebär att det tar tid att lära sig. Teckenspråkstolkutbildningen fortlöper under tre år och skrivtolkutbildningen under ett år.

I spåren av pandemin så genomförs nu utbildningarna på distans. Behovet av distanstolkning växer även i samhället i stort då det blir svårare att få platstolk eftersom det råder brist på tolkar. Distanstolkning i en vårdsituation betyder att patienten och vårdpersonalen befinner sig på samma plats, eller patient, vårdpersonal och tolk på olika platser varvid tolken tolkar digitalt. Det kräver särskild kompetens – en behörighet som eleverna på utbildningarna får med sig.

En mänsklig rättighet

Efter genomförd utbildning så bidrar tolken till en rättssäker samhällsservice. Det innebär att man som tolk bland annat hjälper till att stärka och tydliggöra patientens ställning samt till att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet vid till exempel ett vårdbesök, eftersom vi möjliggör kommunikationen mellan olika parter.

Alla människor oavsett funktionshinder har rätt till att vara delaktiga i samhället, från att ta del i simundervisning till att ta del av myndighetstexter till att ta körkort.

Genom att välja att bli tolk bidrar man som en kommunikativ bro i mötet mellan människor och i förlängningen till ett jämlikare samhälle på allas villkor.

Next article