Start » Utbildning » Skolverket driver på skolans digitalisering
Framtidens Skola

Skolverket driver på skolans digitalisering

dator och penna anteckningar
dator och penna anteckningar
Foto: Unsplash

Varför är skolans digitalisering en viktig samhällsfråga? Här ger Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson sin bild.

Peter Fredriksson

Generaldirektör, Skolverket

Foto: Skolverket

Vilket ansvar har Skolverket för skolans digitalisering? Som sektorsansvarig myndighet är vi den samlande kraften för skolväsendets digitalisering. Förutom att stödja skolans digitalisering kommer vi att samordna och driva på utvecklingen. Vi ska arbeta för att de aktörer som vi samspelar med tar sitt ansvar för att utveckla digitaliseringen så att den främjar skolans kvalitet och elevernas lärande.

Vi har sedan tidigare regeringsuppdragen att främja digitalisering och att digitalisera de nationella proven, vilka båda tangerar vårt sektorsansvar. Den politiska målsättningen är att svensk skola ska vara ledande i att använda digitaliseringens möjligheter. Det handlar om att barn och elever ska kunna utveckla en god digital kompetens i skolan, som de kan ha med sig i framtida studier och arbetsliv. De behöver förstå hur digitaliseringen påverkar samhället och individen. Det är också viktigt att de kan använda digitala verktyg och ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt.

– Vad betyder det att skolan digitaliseras?

Efter att ha arbetat 30 år i skolsektorn vet jag att skolan bygger samhället, men samhället bygger också skolan. När samhället digitaliseras behöver skolan gå i takt med utvecklingen. Dagens elever ska lämna skolan med en digital kompetens. Om digitala verktyg används på rätt sätt i undervisningen kan det ge ett mervärde och förbättra elevernas förutsättningar och möjligheter.

Tekniken får dock aldrig stå i vägen för pedagogiken. Det bästa är om man kan kombinera analoga och digitala hjälpmedel och skapa en variation i undervisningen. Jag är som många andra orolig för vad den omfattande skärmtiden gör med barn och ungdomar, hur den påverkar hjärnans utveckling och de psykosociala effekterna av att många unga är beroende av mobilen, av sociala medier eller spel. Men lösningen är inte att skolan blir en digital frizon.

– Vi befinner oss fortfarande i en pandemisituation. Vad vill du säga till alla som arbetar i skolan nu när många återgått till klassrumsundervisning?

Jag vill verkligen berömma lärare, rektorer och annan skolpersonal för vårens arbete! Trots de utmaningar som pandemin förde med sig visade svensk skola en stor handlingskraft och kompetens. Vi behöver nu ta tillvara de erfarenheter som gjorts och fortsätta utveckla undervisningen med hjälp av digitala verktyg.

Skolan ska ge eleverna möjlighet till bildning genom att de får bygga kunskaper och utveckla värderingar i samspel med varandra. Ett sådant samspel uppstår lättare vid möten i skolan än om man bara träffas digitalt.

Nästa artikel