Start » Utbildning » Skolbyggnaden – en levande lunga
Framtidens Skola

Skolbyggnaden – en levande lunga

Foto: Unsplash

Varje dag tar vi cirka 1 000 andetag varje timme, alltså upp till 25 000 andetag per dygn. Det säger en hel del om hur viktig vår luftmiljö är för oss. Nu när elever och lärare återvänder till skolmiljön efter lov eller månader med distansundervisning är det desto viktigare att vi har koll på ventilationen.

Britta Permats

VD, Svensk Ventilation

Foto: Mats Åsman

Vi på Svensk Ventilation vill lyfta fram inomhusluftens betydelse för hälsan. Framförallt tar vi fram rekommendationer, arbetar med standarder och är med och påverkar i frågor som till exempel skolans ventilation.

Vi kan se att sjukfrånvaron ökar med en låg luftomsättning i skolan, och det finns ett klart samband mellan astma och allergi hos barn. Sambandet mellan dålig inomhusluft och sämre studieresultat är tydligt, enligt studier gjorda i bland annat Danmark och Finland. Andra skolstudier visar att matematik- och läsförståelsen ökar där man har högre och normenliga luftflöden.

Har betydelse för inlärningen

Temperaturen har betydelse för inlärningen. Enligt en dansk undersökning presterar vi sämre främst i matematik om temperaturen är över 22 grader. Högre temperaturer gör att vi presterar sämre främst i matematik. Koldioxidhalten är också viktig då vår kognitiva förmåga förbättras vid låga koldioxidhalter. Under större delen av lektionen, bör den ligga lägre än 1000 ppm. Kanske borde varje klassrum utrustas med en näsa som indikerar koldioxidhalten precis som det finns ett öra för att mäta buller- och ljudnivåerna?

Extra viktigt i dessa tider

Coronavirusets framfart och spridningsmöjligheter har debatterats frekvent de senaste månaderna. Förutsatt att vi håller oss minst 1,5 meter från varandra så kan ventilation med normenliga uteluftsflöden minska risken att smittas av coronavirus enligt REHVAs vägledning. Konventionell ventilation späder effektivt ut koncentrationen av de viruspartiklar som är så små att de hänger kvar i luften. Men ventilation hjälper inte mot de större viruspartiklarna som man kan träffas av inom någon meter från en smittsam medmänniska. I dessa tider är det extra viktigt att skolor tänker på antalet elever per klassrum i förhållande till ventilationens kapacitet.

Vad vill jag få sagt med detta, undrar du? Jo, att elever och skolpersonal ska kunna lita på att skolan, som de tillbringar större delen av sin dag i, har god inomhusmiljö. Bra luft är grunden för god inomhusmiljö och för att de som vistas i skolan ska kunna koncentrera sig, lära och lära ut. För allergiker och astmatiker kan en dålig inomhusmiljö dessutom försämra det allmänna hälsotillståndet.

I nästan 30 år har det därför funnits lagstiftning kring obligatorisk ventilationskontroll (OVK) som ålägger fastighetsägare att kontrollera ventilationen, och kommunen att tillse att så sker. OVK är den mest grundläggande kvalitetssäkringen av inomhusluften. Enbart 3 av 10 kommuner säger att en OVK genomförts i samtliga skolor de senaste tre åren, trots att det är ett lagstadgat krav.

Dessutom menar vi att den faktiska verksamheten och brukande av lokalen behöver inkluderas bättre i OVK:n. Hög tid att modernisera ventilationskontrollen!

Nästa artikel