Start » Utbildning » Nu vänder vi på skolpyramiden!
Framtidens Skola

Nu vänder vi på skolpyramiden!

Som barnombudsman var det tufft att möta barn med sorg över skolmisslyckanden.

Jag tänker exempelvis på Selma, en flicka som fick sin adhd-diagnos i högstadiet. Hon berättade om en svår skolgång utan stöd och förståelse. Det finns många tusentals barn som Selma. Som i värsta fall inte kommer till skolan, blir hemmasittare, eller som går till skolan med en klump i magen och en känsla av att inte räcka till. Som lägger skulden och besvikelsen på sig själva.

Skolan är till för alla

Att skolan är till för alla barn oavsett funktionsförmåga har inte alltid varit självklart. Den allmänna folkskolan infördes 1842. Men det dröjde mer än 120 år innan skolan fullt ut omfattade alla. Först 1962 skulle skolan på riktigt omfatta barn med rörelsehinder, 1968 alla barn med utvecklingsstörning och det dröjde till 1980-talet innan barn som är döva fick rätt till undervisning på teckenspråk.

Sedan 1994 gäller lika rättigheter fullt ut på papperet, men den kartläggning av utbildningssituationen för barn, elever och vuxna med funktionsnedsättning som vår myndighet nyligen låtit utföra visar att mycket återstår.

Mer än dubbelt så missnöjda

Elever med funktionsnedsättning är mer än dubbelt så missnöjda med sin skolsituation som övriga unga. Det är också dubbelt så vanligt att elever med funktionsnedsättning känner sig otrygga eller rädda i skolan. Det är mer än dubbelt så vanligt att unga med funktionsnedsättning har grundskola som högsta avslutad utbildning. I hälften av alla grundskolor görs ett otillräckligt arbete vad gäller särskilt stöd.

”Vårt stöd används ojämnt. Det måste vi ta på allvar.”

Specialpedagogiska skolmyndigheten arbetar för att alla oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Det verkar vi för i våra statliga specialskolor och tillsammans med pedagoger i hela skolvärlden. Vi har verktyg, utbildningar, rådgivning, läromedel och bidragsgivning som stödjer att lärmiljön blir tillgänglig. Men vårt stöd används ojämnt. Det måste vi ta på allvar.

Få stöd – på barnens villkor

Låt oss vända på ”skolpyramiden” och säkerställa att skolans huvudmän får stöd på sina villkor så att barn, elever och vuxna med funktionsnedsättning får förutsättningar att nå målen för sin utbildning.

 Det stöd vi ger måste vara tillgängligt, proaktivt och komma närmare:

  • Tillgängligt. Vi utvecklar digitala tjänster som Fråga en rådgivare och Hitta läromedel. Det är tjänster som är lätta att nå och där man snabbt får svar. Våra e-kurser växer också, bland annat kurser om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och förebyggande elevhälsa.
  • Proaktivt. Vi har en god bild över skolhuvudmännens utmaningar och vi kommer i högre grad aktivt ”knacka på” för att erbjuda stöd till de som har det tufft. I höst kommer vi att bjuda in samtliga skolhuvudmän i alla län till workshops om vilket stöd de önskar.
  • Närmare. Specialpedagogiska skolmyndigheten finns nära, vår verksamhet med rådgivning utgår från kontor i nästan samtliga län. Med detta som bas vill vi utveckla vår nära rådgivning i samverkan med våra systermyndigheter Skolverket och Skolinspektionen.
Nästa artikel