Skip to main content
Start » Utbildning » Framtidens Skola » Utvecklad kvalitetssäkring inom skolan
Sponsrad

Bättre samverkan mellan föräldrar och skola kan bidra till ökad trygghet för barnen. Men det krävs också bättre lärarkompetens och att skolan tidigt börjar jobba med elevers fysiska aktivitet och hälsa.

Idag är personalomsättningen på flertalet skolor alldeles för hög och det finns för många lärare som saknar kompetens.

–Det måste åtgärdas för att komma till rätta med psykisk och fysisk ohälsa, försämrade skolresultat, hot, våld och kriminalitet samt tystnadskulturen. Det krävs också en ökning av sociala nätverk, där tillit är i fokus samt allas ansvar och delaktighet, menar Susanne Levén som är vd på Q-steps Kvalitetssäkring.

Kvalitetssäkring

Susanne Levén

VD
Q-steps Kvalitetssäkring

Foto: Sofia Levén

Arbetsmiljö och trygghet

Idag går politiker och tjänstemän i kommunerna in och styr över skolorna. Tidigare fick lärare och rektorer sköta skolarbetet på egen hand och tilltron till dem var betydligt bättre, menar Susanne Levén.

Q-steps har utvecklat en ny variant av kvalitetssäkring där skolan själv utvärderar sin verksamhet i stället för att kommunen bestämmer vad som ska utvärderas och hur. Det minskar risken för New Public Management.

Stora hälsovinster

Susanne Levén betonar vikten av att börja jobba med barnens psykiska och fysiska hälsa så snart de börjar i förskolan/skolan.

– Jag tror även att det leder till en ökad trygghetskänsla och arbetsro samt en bättre integration och mer samverkan mellan olika ämnen. Likvärdig likställs ofta med lika, men varje elev är unik och måste få utvecklas utifrån sina förutsättningar, säger Susanne Levén.

Samarbete med föräldrar och förebyggande arbete

Susanne Levén tror också mycket på betydelsen av en bättre samverkan med föräldrar och vårdnadshavare samt närsamhället.

– Endast i samarbete med hemmen kan vi främja barns och elevers allsidiga och personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare.

– En satsning på förebyggande arbete genom att samverka med föreningslivet, elevhälsovården, socialtjänsten och polisen gynnar alla barn, avslutar Susanne Levén.

Next article