Skip to main content
Start » Utbildning » Framtidens Skola » Motivationslyftet stärker elevers psykiska hälsa och framtidstro
Sponsrad

Var femte svensk gymnasieelev slutför inte sin utbildning eller lämnar den med ofullständiga betyg. Samtidigt vet vi att när ungdomsarbetslösheten ökar och allt fler unga hamnar i utanförskap, så har det en direkt koppling till psykisk ohälsa. Genom att integrera självledarskapsträning i skolans uppdrag kan barns och ungas motivation och självkänsla stärkas och hjälpa dem att hitta nycklar till livslångt lärande och god mental hälsa. Det är visionen för den ideella organisationen Motivationslyftet by Star for Life.

Organisationen ”Motivationslyftet by Star for Life” erbjuder verktyg för skolor som vill utveckla sina elevers självledarskap och stärka deras psykiska hälsa.

Jana Söderberg
Verksamhetsansvarig för Motivationslyftet by Star for Life

–Vår ambition är att bidra till en stark självkänsla och bättre studiemotivation hos barn och unga genom hela utbildningskedjan – från förskolan till och med gymnasiet. Vårt långsiktiga mål är att evidensbaserat självledarskap ska utgöra ett obligatoriskt inslag i lärarutbildningarna och konkret ingå i läroplanen för samtliga årskurser. Det hjälper barnen att hantera de utmaningar de möter både i och utanför skolan på såväl kort som lång sikt, säger Jana Söderberg, verksamhetsansvarig för Motivationslyftet by Star for Life.

Utbildar lärare i att träna elevernas självledarskap

Motivationslyftet erbjuder svenska skolor en evidensbaserad metod och ett arbetsmaterial som strukturerat och forskningsbaserat tränar barns och ungdomars självledarskap och ansvarstagande för både sitt skolarbete, sin hälsa och samhället i stort.

–Vi utbildar lärare i hur de kan hjälpa sina elever att hitta sina individuella drivkrafter för att växa och utvecklas, vilket bland annat kan resultera i en stärkt självkänsla. Utbildningarna baseras på den svenska läroplanens övergripande mål, barnkonventionen och aktuell forskning, säger Jana Söderberg.

Inkludera kognitionsvetenskap i lärarutbildningarna

Motivationslyftet är en preventiv organisation som tillhandahåller de verktyg och samtidskompetenser som alla barn och unga är i behov av, tekniker som ökar deras förståelse för hur hjärnan fungerar och bidrar till en studiemiljö där de både kan må bra och prestera på ett långsiktigt hållbart sätt.

–Det är definitivt hög tid att mer aktuell kognitionsvetenskap integreras i de svenska lärarutbildningarna. Det hjälper lärarna att rusta eleverna för dagens och framtidens krav. En gedigen verktygslåda för självledarskap underlättar även deras jobb. Det handlar bland annat om att stärka elevernas självdisciplin, självkännedom, sociala kompetens, konflikthanteringsförmåga och mentala uthållighet. Jag är dessutom övertygad om att den här typen av icke kognitiva förmågor är en avgörande pusselbit för att höja elevernas kunskapsresultat, säger Jana Söderberg avslutningsvis.

Next article