Skip to main content
Start » Utbildning » Framtidens Skola » Eleverna är allas ansvar!
Framtidens Skola

Eleverna är allas ansvar!

ansvar
ansvar
Foto: Shutterstock

När jag 2010 tillträdde min tjänst som rektor för Oxhagsskolan i Akalla, Kista var det en välfungerande skola med goda resultat och engagerad personal. Det var en skola med god ekonomi och ett gott rykte i området.

Skolan ligger i ett så kallat socioekonomiskt svagt område som innebär att stadens resursfördelningssystem ger extra resurser att kompensera detta för att öka elevernas måluppfyllelse.


Lärarna var behöriga och mer eller mindre erfarna. I årskurserna fanns två klasser där en lärare ansvarade för var sin klass och en resurslärare ”gick emellan” klasserna och stöttade elever som behövde stöd. Klasslärarna i samarbetade i olika grad. De värnade om ”sin klass” och inte mer. De specialpedagoger som fanns arbetade olika och helst med de lärare som de hade bra kontakt med.

ansvar

Ann-Christin Sundell

Rektor
Oxhagsskolan i Kista

Foto: Karl Gabor


Fritidshemmet arbetade utifrån en ”görandekultur” med olika aktiviteter. Vi hade ett fåtal fritidspedagoger samt barnskötare med eller utan formell utbildning. Ledningen bestod av rektor och skolintendent med en tung arbetsbörda och otydlig organisation.

Elevhälsoteamet bestod av skolsköterska på heltid, skolpsykolog på halvtid samt specialpedagog samt rektor. Arbetet präglades av akuta insatser, initiera utredningar och anmälningar till socialtjänsten.

Hur ser verksamheten ut i dag – elva år senare?

Skolledningen består idag av rektor, biträdande rektor samt administrativ chef där var och en har direkt ansvar för olika grupper på skolan. Rektor ansvarar för lärare, grundsärskola och elevhälsoteam. Biträdande rektor för förskoleklass, fritidshem och trygghetsgrupp. Administrativ chef för serviceteamet.

Arbetslagen leds av två arbetslagsledare som sköter ”driftsfrågor” i respektive stadium. De fem förstelärarna har utvecklingsuppdrag som kan skifta över läsåren utifrån de utvecklingsbehov som vi ser.

Varje årskurs består av tre legitimerade lärare som delar ansvaret för elevernas kunskapsutveckling. De bildar ett team tillsammans med minst tre fritidspersonal (lågstadiet) eller en fritidspersonal (mellanstadiet). De har stöd och hjälp av en special-lärare/pedagog som arbetar mot två årskurser.

Teamet träffas varje onsdag morgon för att planera och diskutera årskursens arbete, elevvård samt verksamheten. Alla tar ansvar och delar både glädje och bekymmer, eleverna är allas ansvar!
Varje team fördelar ämnen, arbetsuppgifter beroende på årskurs, behörighet och klass.

Lärarna har hög pedagogisk frihet och kan organisera sig och undervisningen. De arbetar heltid och kan därför också vara ”resurser” hos varandra i årskursen.

De har också utvecklat samarbete över årskurser och stadier. Det skapar både kontakt och kontinuitet där elever möter blivande lärare på mellanstadiet och lärare på lågstadiet har fortsatt kontakt sina tidigare elever.
Vi har vid några tillfällen anställt nyexaminerade lärare som direkt kommer i ett sammanhang av ”mentorskap” av erfarna kollegor där de lär sig yrket i vardagen och praktiken.

Organisationen attraherar också sökande när vi annonserar efter medarbetare.
Vid rekrytering har teamet möjlighet att träffa de olika kandidaterna. Det är viktigt att teamet får vara delaktiga då arbetssättet ställer stora krav på personlighet, elevsyn och samarbetsförmåga.
Elevhälsoteamet har också utökats. Det består numera av skolsköterska, kurator, psykolog, logoped samt specialpedagog. Vi arbetar främjande och förebyggande. De olika professionerna tillför mycket i elevhälsoarbetet. Logopedens kunskaper är ovärderliga då vi får fler och fler elever med språkstörningar och sen språkutveckling.

Next article