Start » Tillväxt » Professorn: Här är nyckeln till ett effektivt byggande
Tillväxt Stockholm

Professorn: Här är nyckeln till ett effektivt byggande

Martin Rudberg, professor i bygglogistik
Martin Rudberg, professor i bygglogistik
Martin Rudberg, professor i bygglogistik vid Linköpings Universitet. Foto: Lasse Hejdenberg

Är det verkligen möjligt att minska antalet byggtransporter med 80 % och samtidigt minska olyckstillbuden, slöserier, väntetider och byggkostnaden? Ja, om man får tro forskning inom bygglogistik.

– Det är vid förtätning i städerna som störst potential finns, berättar Martin Rudberg, professor i bygglogistik vid Linköpings Universitet. Men även andra typer av byggprojekt kan dra nytta av effektiv logistik.

I takt med att vi förtätar våra städer uppstår stor belastning på staden när många, både stora och små, byggprojekt pågår. För att få en väl fungerande stad behöver bygglogistiken – inklusive transporter till och från alla byggen samordnas. 20-25 % av alla transporter i en stad är kopplade till byggflöden. 

Minskad miljöbelastning

– En bra samordning och koordinering av resurs- och materialtillförsel till byggena minskar störningar i det omgivande samhället och reducerar antalet transporter. Samhället ska fungera med så små störningar som möjligt för trafik, affärsidkare, skolor och dagis, mm, trots alla pågående byggprojekt.

Bra bygglogistik ger vinster, inte minst ur hållbarhetsperspektiv. Studier visar att vid bra logistiklösningar kan upp till 4 av 5 transporter till bygget tas bort. Miljöbelastningen minskar liksom trängsel i trafiken och på byggarbetsplatsen.

– Bygglogistiken verkar som katalysator. Det finns idag stort slöseri i byggandet och många problem kan härledas till bristande bygglogistik. Med bra logistik kan vi effektivisera byggandet och få kortare byggtider, bättre resursutnyttjande – bra med hänsyn till brist på arbetskraft, miljöaspekter mm – och lägre byggkostnader.

Säkrare arbetsplats

För säkerheten är logistiken också viktig, då ca 50 % av alla tillbud vid arbetsplatsen är kopplade till materialhantering. Och ofta tar byggena in för mycket gods för tidigt till byggarbetsplatsen. Det beror på bristande logistik i försörjningen av material och resulterar i att mycket material ligger i vägen och måste flyttas, med risk för skador på både gods och personal, samt ökade kostnader.

– Med bra leveransprecision kan resursslöseri minskas rejält. Studier pekar på fördubblad arbetsplatsproduktivitet när materialhanteringen effektiviseras. En del i detta är att styra leverantörer till slot-tider när materialet ska levereras, och planera flödet via molntjänster så att mottagaren vet när det ska komma och kan dedikera lossningsresurser. 

Ordning och reda ger lägre kostnader

Smart bygglogistik koordinerar alla flöden, byggeffektiviteten går upp och kostnaderna ner; det skapar potential för kortare byggtider och bättre arbetsmiljö.

Vid större projekt med flera byggherrar inblandade, är det viktigt att komma överens om ”spelreglerna”. Entreprenören, beställarorganisationen eller byggherren måste ta samordningsansvar för logistiken. Det finns också ett behov av att staden träder fram och tar ett större ansvar för bygglogistiken.

– Det kan vara svårt att få alla aktörer att förstå och följa reglerna, så det är viktigt att tidigt kommunicera logistikambitionerna till alla inblandade och förklara syftet. 

Med relativt enkla medel – god planering, koordinering och samordning – kan stora förbättringar åstadkommas. Något som är centralt för att hantera en hållbar tillväxt i våra städer.

Nästa artikel