Skip to main content
Start » Tillväxt » En fungerande infrastruktur avgörande för tillväxt
Tillväxt Stockholm

En fungerande infrastruktur avgörande för tillväxt

Tomas Eneroth infrastrukturminister
Tomas Eneroth infrastrukturminister
Infrastrukturminister Tomas Eneroth. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Infrastrukturen är en viktig hörnsten i ett modernt samhällsbygge och satsningar på Stockholms infrastruktur får effekter för hela Sverige.

Därför finns riktade satsningar på storstäderna i regeringens transportsinfrastrukturplan för 2018-2029.

Det konstaterar infrastrukturminister Tomas Eneroth som också ser mycket positivt på att det nu har inrättats ett eget departement för infrastrukturfrågor.

– Det visar på den betydelse som regeringen fäster vid att få infrastrukturen i Sverige att fungera. Vi är ett industriland med växande export som är beroende av att kunna få ut varor i världen. Med ett eget departement och den nya transportinfrastrukturplanen, som innebär satsningar på 700 miljarder kronor, kan vi nu omsätta alla vackra ord om en fungerande infrastruktur i reell handling.

Infrastrukturen påverkar hela samhällsbygget

En fungerande infrastruktur är av stor betydelse för alla samhällsfunktioner, men Tomas Eneroth lyfter tre områden som han tycker känns allra viktigast:

  • Att se till att hela landet hålls samman. Sverige är ett både långt och mycket exportberoende land och för att bevara konkurrenskraften är det viktigt att alla delar av infrastrukturen samordnas och fungerar.
  • Att se till att infrastrukturen underlättar för den nödvändiga omställningen till ett mer klimatsmart samhälle och på sikt ett fossilfritt Sverige. Det gäller att förstå fördelarna och se affärsmöjligheterna i omställningen, och där ligger Sverige redan långt framme och klimatsmarta transportsystem stärker svensk konkurrenskraft.
  • Kopplingen till bostadssektorn blir allt viktigare för att bygga framtidens hållbara samhälle. Ett exempel är planen att bygga fyra spår mellan Stockholm och Uppsala vilket underlättar pendlingen även från orter däremellan, beräknningar visar att det går att bygga 50 000 nya bostäder längs sträckningen.

Flera spår mellan Stockholm och Uppsala bidrar inte bara till bättre pendlingsmöjligheter och fler bostäder i området utan kommer också påverka tågtrafiken från norra Sverige till södra på ett positivt sätt.

– Det är ett exempel på hur alla de satsningar vi gör hänger ihop. De är viktiga var och en för sig, men sammantaget blir lyftet för landets infrastruktur mångfaldigat, förklarar Tomas Eneroth.

Satsningar som stärker Stockholmsregionen

För Stockholmsområdet finns många satsningarna i den nya transportinfrastrukturplanen. Där ingår investeringar i järnväg och en upprustning av ”Getingmidjan”, kapacitetsförstärkningar på motorvägsbron E4/E20 över Södertälje kanal samt åtgärder som stödjer sjöfarten.

– Vi gör mer satsningar på sjöfarten än någonsin tidigare då klimathotet kräver att vi ställer om godstrafiken från vägar till järnväg och sjöfart. Där ingår satsningar på Tvärförbindelse Södertörn som bland annat ska förbättra transporter till den nya Norvik Hamn i Nynäshamn, förklarar han.

På flygsidan är målsättningen att utveckla Arlanda till den ledande och mest hållbara flygplatsen i Norden, som ska vara ett nav för exportlandet Sverige.

Förbättrade pendlingsmöjligheter

För stockholmare som kämpar med trassliga pendlingsförhållanden ser Tomas Eneroth både kortsiktiga och långsiktiga förbättringar.

– Kortsiktigt är det främst den stora satsning vi gör på underhåll av järnvägar, exempelvis ”Getingmidjan”, som kommer skapa bättre pendlingsförhållanden. Långsiktigt behövs nya spår i stamnätet där möjligheter skapas för att separera snabbgående tåg från pendeltågen. Där kommer planerna för höghastighetstågen bidra mycket för pendlingstrafiken.

Tomas Eneroth konstaterar samtidigt att även om regeringen gör stora satsningar på Stockholms infrastruktur så är det ändå Stockholms Landsting som har det största ansvaret för att stärka kapaciteten och genom nära samarbeten med olika intressenter skapa en fungerande pendlingssituation för boende i Stockholm.

Tar hjälp av digitaliseringen

Förutom regeringens redan beslutade transportinfrastrukturplan för 2018-2029 och den nationella godsstrategin så ser Tomas Eneroth digitaliseringen som en viktig pusselbit för hållbara transporter.

– Vi ligger långt framme i Sverige med projekt för klimatsmarta uppkopplade lösningar inom transportområdet, med alltifrån elvägar, som laddar elbilar under gång, till digitalisering av våra hamnar och ERTMS, ett digitaliserat signalsystem för järnvägen.

Ett spännande projekt med ”geostaket” pågår i Kista, Stockholm, vilket innebär en digital, geografisk zon där uppkopplade fordon kan styras på olika sätt.

– Uppkopplade fordon kan göra transporter mer effektiva, öka trafiksäkerheten och minska klimatpåverkan. Projektet i Kista är världsunikt och röner stort globalt intresse, ett exempel på visionen att göra Sverige till en permanent världsutställning för klimatsmart teknik, avslutar Tomas Eneroth

Next article