Skip to main content
Start » Samhällssäkerhet » Nya innovativa hybridlösningar från privata aktörer driver utvecklingen av ett modernt totalförsvar
Sponsrad

Dagens globaliserade och digitaliserade värld har gjort hotbilden mot vårt samhälle mer komplex och utmanande än tidigare. För att bygga upp ett modernt totalförsvar med en stark motståndskraft krävs det idag ett nytt slags samarbete mellan försvar och det civila samhället. En av de aktörer som vill vara en accelerator i detta arbete är den nordiska bolagsgruppen MW Group som levererar innovativa produkter och tjänster som stärker samhällskritiska funktioner och samtidigt möjliggör att samhällsskyddet kan skalas upp vid behov.

Vårt moderna och uppkopplade samhälle kommer med många fördelar, samtidigt har det också blivit allt känsligare för både nya och gamla hot, exempelvis naturkatastrofer och cyberattacker. Det är inte heller längre en skarp linje mellan fred och krig utan en gråzon däremellan som vi behöver ta hänsyn till, och skapa ett robust skydd kring, när vi utformar vårt moderna totalförsvar, säger Mikael Karlsson, CEO på MW Group.

Mikael Karlsson

CEO, MW Group

Foto: MW Group

MW Group, som har nordiska ägare, styrelse och ledning, vill vara drivande i uppbyggnaden av det moderna totalförsvaret. 

– Vi är en agil företagsgrupp designad för att bidra till ett säkrare samhälle. Det gör vi genom innovation och tekniska lösningar som ligger i framkant inom bland annat geodata i kombination med storskalig drönaroperation, cybersäkerhet samt tekniska installationer och underhåll inom telekom, energi och infrastruktur. Vi levererar också skräddarsydda lösningar snabbt vid kriser, bland annat levererade vi dekontamineringstjänster så att Region Stockholm snabbt kunde säkra upp tillgång till medicinsk skyddsutrustning vid fältsjukhuset i Älvsjö under pandemin, berättar Mikael Karlsson. 

Hybridlösningar möjliggör ett förbättrat skydd

Näringslivet lägger idag stora resurser på forskning och utveckling av ny teknik och privata aktörer både bygger, driver och underhåller delar av vår samhällskritiska infrastruktur. Det, enligt aktörer som MW Group, medför att det behövs ett tätare samarbete mellan dels det militära och civila, dels mellan den privata och offentliga sektorn. För att det ska fungera effektivt behövs enkla samarbetsformer för att kunna effektivisera och optimera skyddet för vår infrastruktur.

Privata aktörer både bygger, driver och underhåller delar av vår samhällskritiska infrastruktur.

Mikael Karlsson

MW Groups innovativa hybridlösningar mellan fred, i gråzon till ytterst krig möjliggör att tjänster och produkter sömlöst kan förflyttas mellan det militära försvaret, offentlig sektor och privata aktörer för att snabbt skala upp den nordiska motståndskraften och skydd när behov finns.  

Den snabba teknikutvecklingen tillsammans med behovet av skalbarhet gör att det offentliga tillsammans med det privata gemensamt kan skapa tillgång till rätt resurser i rätt tid på ett effektivt sätt – om det offentliga och privata kan komma till bättre samarbetsformer. 

– Våra lösningar skapar en ökad flexibilitet, är mer kostnadseffektiva och ger aktörerna som ska skydda oss invånare och vårt sätt att leva i demokrati, tillgång till tekniska lösningar som hela tiden ligger i framkant på ett skalbart sätt. Vi har en stor förståelse för samhällets utmaningar och ser att våra hybridlösningar är en del av lösningen för totalförsvaret där både materiel, personal och processer delas mellan det offentliga och privata, avslutar Mikael Karlsson.

Next article