Skip to main content
Start » Samhällssäkerhet » Expertpanel om vår samhällssäkerhet
samhällssäkerhet

Expertpanel om vår samhällssäkerhet

Foto: Shutterstock

Fråga 1. Hur kan de frivilliga försvarsorganisationerna bidra till att snabbt stärka Sveriges totalförsvar i ett kraftigt försämrat säkerhetspolitiskt omvärldsläge? 

Pål Jonson, Ordförande i Försvarsutskottet, Moderaterna

Fråga 2. Hur arbetar ni med att stärka försvarsviljan?

Niklas Karlsson, Vice ordförande i Försvarsutskottet, Socialdemokraterna


Ylva Jonsson Strömberg
Krisberedskapschef, Svenska Röda korset

1. Svenska Röda Korset utbildar frivilliga inom första hjälpen, psykologisk första hjälpen, frivilligsamordning och andra områden. Vi har som enda frivilliga försvarsorganisation särskilda uppdrag, inom totalförsvarets sjukvård och inom civilbefolkningens skydd i krig, områden som är prioriterade i den pågående totalförsvarsuppbyggnaden. Som organisation har vi ett särskilt uppdrag att informera om de regler som gäller i krig, den humanitära rätten. Här finns det utvecklingsmöjligheter inom totalförsvarets alla delar.

2. Våra erfarenheter från Sverige och internationellt visar att om man är utsatt i vardagen drabbas man hårdare när kriser sker. Det behövs ett gemensamt fokus på de enskilda, grupper och samhällen som drabbas vid allvarliga händelser. Vi måste alla ha förmågan att kunna bidra, och hjälpa varandra – genom att gå en första hjälpen-utbildning, eller genom att bistå grannar när kriser sker. Vår förmåga att motstå allvarliga händelser, vår resiliens, grundas i vår tillit och möjlighet att hjälpa varandra, på individ- och på samhällsnivå.


1. Om samhället tydliggör sina beredskapsbehov kan FRO tillsammans med de övriga 17 frivilliga försvarsorganisationerna göra stor skillnad. Vi finns i hela landet och dimensionerar vår verksamhet för totalförsvarets behov vid höjd beredskap och ytterst krig. Det omfattar både det militära och civila försvaret. Totalförsvarsförmågorna kan även användas vid fredstida kriser. Tillsammans erbjuder vi i dag hundratals totalförsvarsutbildningar och kan öka takten ytterligare om ekonomiska medel tillförs. 

2. Ytterst handlar försvarsviljan om tanken på att vi vill fortsätta leva i vårt fantastiska Sverige som är värt att försvara. Ett gott exempel på försvarsvilja är det ukrainska folkets kamp mot Ryssland. FRO ger aktivt totalförsvarsinformation. Vi informerar brett internt, men utöver det arbetar våra 23 förbund och 50 avdelningar genom att synas på många evenemang runt om i Sverige för att nå ut till så många som möjligt.

Tillsammans försvarar vi Sverige!

Fredrik Färnqvist, Generalsekreterare, Frivilliga Radio-
organisationen


Curt-Ove Jakobsson
Rikskårchef, Frivilliga automobilkårernas riksförbund

1. Våra medlemmar inom Frivilliga Automobilkåren
(FAK) har specialutbildats som förare till lastbil, buss, bandvagnar, hjullastare, terränghjulingar och snöskoter. Vi har även reservkraftsoperatörer, motorsågsoperatörer och personal för drivmedelshantering, logistikplanering och livsmedelshantering samt fältkök. De kan därför snabbt sättas in vid ett försämrat omvärldsläge.

2. FAK arbetar med Totalför-svarsinformation på fältet dels genom workshops bland nya och gamla medlemmar och dels genom aktiviteter vid Totalförsvarsdagar, köpcentra och andra allmänna events. Vi genomför också ”prova på dagar” där man praktiskt kan uppleva delar av vår verksamhet. Vid alla aktivet informerar vi om vikten av ett starkt Totalförsvar och hur det är uppbyggt. Besök www.fak.se och kontakta en Kår i din närhet.


1. Våra medlemmar är utbildade, tränade och har en god grundläggande kunskap om totalförsvarets uppbyggnad. De har sökt sig till vår organisation för att de är engagerade och vill bidra, i första hand till Flygvapnets verksamhet. Men viljan att bidra i ett vidare perspektiv är stark, det visar inte minst intresset av att hjälpa till under skogsbränder och pandemin, där våra frivilliga har gjort värdefulla insatser. Med egna instruktörer kan vi stödja med utbildning inom stora delar av det militära kompetensområdet.

2. I våra utbildningar har vi alltid inslag av Försvarsmaktens vision och verksamhetsidé, Försvarsmaktens värdegrund och försvarsupplysning. Vi genomför en omfattande ungdomsverksamhet där syftet är att väcka intresse för ett vidare engagemang inom Försvarsmakten eller totalförsvaret. Därför lägger vi stor vikt vid att diskutera Försvarsmaktens uppgift och vad det innebär ”vi försvarar Sverige, landets intressen, vår frihet och vår rätt att leva som vi själva väljer”. Inte minst det sistnämnda väcker stort engagemang.

Lennart Thomsen
Senior konsult, Flygvapenfrivilligas Riksförbund

Anna Nubäck
Generalsekreterare, Svenska Lottakåren

1. Vi jobbar med att stärka totalförsvaret varje dag, oavsett omvärldsläget. Våra medlemmar är beredda att göra en insats, inte minst genom att kunna hjälpa andra i sin närhet förstå sitt ansvar.

Vi utbildar våra medlemmar och allmänheten i vad som förväntas av individen vilket gör att fler kan ta hand om sig själv och sina närmaste så att samhällets aktörer kan koncentrera sig på de som behöver hjälp. Dessutom har vi utbildade frivilliga som går in och är en resursförstärkning för myndigheter.

2. En stark försvarsvilja bygger på en förståelse för att vi försvarar våra grundläggande demokratiska värderingar. Precis som vi ska ha en hemberedskap behöver vi också kunskap och verktyg för att vilja bidra till att försvara våra demokratiska fri- och rättigheter. Som frivillig försvarsorganisation bidrar vi till det genom att ge möjlighet att öva på att göra demokrati som en del i vårt föreningsarbete och erbjuder medlemmar och allmänheten utbildning som stärker den egna demokratiska beredskapen.


1. De friviliga försvarsorganisationerna kan utbildav krigsfrivilliga och annan personal för totalförsvaret. Vi i Svenska Pistolskytteförbundet kan bidra med vapentjänst.

En förutsättning är att det finns ett förberett regelverk så att exempelvis våra instruktörer ges ledighet från ordinarie arbetsgivare och att vi kan använda befintliga nationella resurser effektivt. För vapentjänst behöver landets skjutbanor användas utan de stränga begränsningar till dagar och tider som kommuner och länsstyrelser ofta ställer i ett normalläge.

2. Vårt främsta medium är tidningen ”Nationellt Pistolskytte” med en upplaga på 21 700 ex, där vi informerar om såväl vår egen verksamhet till stöd för totalförsvaret som ”de stora frågorna”. Vid vissa av förbundets större tävlingar upplåter vi också plats för Hemvärnet och andra att bedriva rekrytering. Vi avser att delta i kampanjen ”Tillsammans försvarar vi Sverige”.

Genom att höja den allmänna skjutskickligheten hos medborgarna bidrar vi till att stärka tron på att Sverige kan försvara sig.

Nils-Anders Ekberg
Generalsekreterare, Svenska pistolskytteförbundet


Piia Nora
Förbundsordförande, Svenska Brukshundsklubben

1. Det finns en inneboende frivilligvilja hos våra medlemmar att hjälpa till vid en kris. Det gör att vi frivilliga försvarsorganisationer snabbt kan ställa om till efterfrågad förmåga, alltifrån humanitärt stödarbete till utbildning av specialister inom totalförsvaret. Svenska Brukshundklubben utbildar hundar och människor inom hundtjänst till Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Med rätt resurser och i samarbete med våra uppdragsgivare kan vi ställa om och öka produktionen på våra lokala brukshundklubbar.

2. Vi har under många år arbetat långsiktigt med vårt uppdrag att stärka försvarsviljan. Med ett brett och genuint engagemang, som vi som frivillig försvarsorganisation har, så hjälper våra medlemmar till att informera om totalförsvaret och vilken roll Svenska Brukshundklubben har i det.  Numera när få har genomfört värnplikt är det extra viktigt för folkförankringen att våra medlemmar är ambassadörer och sprider kunskap om vad var och en kan bidra med vid en samhällsstörning.

Next article