Start » Samhällssäkerhet » Att fortsätta i utpekad riktning
Samhällssäkerhet

Att fortsätta i utpekad riktning

Samhällssäkerhet
Samhällssäkerhet
Foto: Shutterstock

Det säkerhetspolitiska läget globalt och i närområdet utmanar vårt samhälle. Utvecklingen av vår krisberedskap och vårt totalförsvar för att möta utmaningarna kan dess bättre skönjas och har en av regeringen utpekad ritning. Det är av stor vikt att riktningen nu följs så att strukturer som succesivt byggs upp skapar en ökad motståndskraft mot de hot vi står inför. Ett målinriktat arbete genomförs i form av inte bara utredningar, utan även inom och mellan myndigheter, organisationer och företag.

Nya strukturer


Förslag på en strukturell geografisk indelning av Sverige finns, så även ett förslag på beredskapssektorer med ingående myndigheter där förutsättningar för att skapa lägesbilder, koordinera och att göra prioriteringar förbättras. Arbete med att analysera och föreslå en funktion för nationell samordning av vår försörjningsberedskap med förslag på ansvar mellan det offentliga och näringslivet har påbörjats. Näringslivet utgör merparten av samhällets resurser. Det finns en administrativ beredskap för inordnande av dessa resurser vid höjd beredskap, men det är väsentligt att en funktionalitet kopplad till dagens förutsättningar klarläggs.

Samhällssäkerhet

Gabor Nagy

Totalförsvar, Rote Consulting

Planeringsförutsättningar


Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har enligt ett regeringsuppdrag utformat en handlingsplan för utvecklingen av Sveriges totalförsvar – ”Handlingskraft”. Här ges planeringsförutsättningar av det förväntade hotet och vad detta hot i praktiken innebär. ”Handlingskraft” innehåller även fokusområden som efter analys av nuvarande förmågor är de som initalt ska förbättras för att minska våra sårbarheter, vilket naturligtvis är av stor vikt. Om inte riskerar vi att bygga ett system och ett totalförsvar med svaga länkar som ger en antagonist uppenbara sårbarheter att angripa.

Det flerdimensionella hotet


Ett angrepp mot Sverige kommer inte endast att utgöras av militära maktmedel, utan kommer att bestå av assymetriska angrepp mot våra sårbarheter. Du, ditt företag, organisation eller myndighet är en del av Sveriges totalförsvar. Genom att förbättra identifierade och beslutade fokusområden bidrar du till vårt försvar och till den helhet som bygger på lojalitet och ansvarstagande från var och en av oss.

Det gemensamma ansvaret


Vår gemensamma säkerhet bygger på ett personligt ansvar att bidra och detta är en förutsättning också för din personliga säkerhet vid en kris eller krig.

Att fortsätta i den utpekade riktningen är en del av att bidra och en förutsättning för att vi, i Sverige tillsammans, ska lyckas med att skapa det samhälle och totalförsvar som krävs för att bibehålla vår säkerhet, självständighet och frihet.

Nästa artikel