Skip to main content
Start » Samhällssäkerhet » 4 sätt hur Nato kan stärka samhällsäkerheten
samhällssäkerhet

4 sätt hur Nato kan stärka samhällsäkerheten

Sverige har idag ett nära samarbete med Nato inom många områden, inklusive civil beredskap. Hos Nato är näringslivet en del av förmågan – vad innebär det för Sverige?

Robert Limmergård 

Generalsekreterare, Säkerhets- och försvarsföretagen, SOFF

Foto: SOFF

Vid Natos toppmöte i Warszawa 2016 konstaterades att sju civila förmågor ska bidra till att upprätthålla Natos försvarsförmåga och möta hot som utmanar den kollektiva säkerheten. Bl.a. genom energiförsörjning, transportsystem, livsmedels- och dricksvattenförsörjning och civila kommunikationssystem. Detta ger värdefull vägledning och viktiga ingångsvärden för Sverige i arbetet med att stärka krisberedskapen och det civila försvaret.  

Så utvecklar vi vår förmåga med Nato 

SOFF, som sedan år 2004 representerar Sverige i Natos industriråd (Nato Industry Advisory Board, NIAG), ser både hur samhällssäkerheten i Sverige kan bidra till Natos civila försvar och hur vi kan utveckla vår egen förmåga av ett medlemskap; 

#1 Ett medlemskap kan bidra till insyn, inflytande, stärkt politisk dialog, bättre operativ effekt, kostnadseffektivitet och ökad interoperabilitet. Det bidrar för uppbyggnaden av totalförsvaret och totalförsvarsplanering samt att fortsatt föra en utvecklad dialog på samhällssäkerhetsområdet.  

#2 Sverige bör inom Natos civila beredskapsarbete främja den nordiska dimensionen. Inom de sju civila förmågeområdena finns redan goda statliga nordiska samarbeten, till del även sektoriellt med näringslivet. Att utveckla den privat-offentliga samverkan i den nordiska kontexten blir viktigt. 

#3 Sverige bör öka vår närvaro i relevanta Natostrukturer. Bl.a. genom fler sekonderingar och andra former av tidsbegränsad tjänstgöring, liksom bidrag till de civila expertpoolerna. Här är det viktigt att säkerställa att vi tar tillvara på näringslivets kompetens och kunnande. 

#4 Nato investerar strategiskt för att tackla nya globala säkerhetsutmaningar (2030-initiativet), bl.a. på framväxande teknologier och innovation. Sverige kan bidra till att trygga teknologi och värdekedjor inom ex försvarsteknik, autonoma system, 5G och grafen.  

Tillsammans bygger vi säkerhet 

Nato är en central aktör för europeisk säkerhet och krishantering. Sverige kan använda Natos erfarenheter och kunskap för att säkerställa samhällsviktiga funktioner. Nato har bl.a. tagit fram vägledningar samt utvärderingskriterier för hur man kan stärka den civila beredskapen och ser där näringslivet som en strategisk resurs.  

Med ett ryskt krig mot demokratiska Europa och en globalt oförutsägbar säkerhetsmiljö krävs att Sverige – och våra partnerländer – bygger vår samhällssäkerhet tillsammans med hela samhället.  Det är hur vi använder våra resurser och samarbeten som skapar värde.

INFO

SOFF är branschorganisationen för företag med lösningar och produkter som skyddar samhället. SOFF samlar företag inom samhällssäkerhet, cyberförsvar och försvar.

Next article