Start » Innovation » Starka drivkrafter som påverkar våra byggprojekt
Innovation

Starka drivkrafter som påverkar våra byggprojekt

Att bygga för morgondagens smarta, attraktiva städer är en komplex uppgift som kräver samarbete och medvetna visioner.

Infrastruktur motorn

Vilket samhälle vill du leva i imorgon? Hur ska staden du lever i se ut? Inga enkla frågor måhända men två starka drivkrafter som redan idag formar vad som kommer att bli framtidens smarta städer är enligt Catharina Elmsäter Svärd, vd för Sveriges Byggindustrier, mobilitet och hållbarhet.

– Urbaniseringstakten är kraftig men vi ser också ett behov av att kunna bo och verka där man vill. Byggbolag bygger i sin tur där människor vill bo och näringslivet satsar där de finner en marknad och arbetskraft. Motorn i alla byggprojekt är och förblir därför en sammanhållen infrastruktur som tillåter förflyttning genom hela Sverige, säger Catharina Elmsäter Svärd.

Även citylogiken påverkas av förändrade krav på mobilitet. Vi handlar mer på nätet, förväntar oss hemleveranser och vill kunna transporteras var vi vill, när vi vill, på ett sätt som undviker långa köer och onödig klimatbelastning.

– I takt med att våra städer växer ökar också tätheten, vilket har bidragit till att det finns bättre underlag för service. Automatiserade trafikflöden med självkörande bilar, kollektivtrafik och leveransbud är närmare än vad vi tror och något som måste ingå i planeringen redan idag.

Byggarbetsplats. Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

Samverkan och visioner

En ökad täthet medför även utmaningar; våra städer ska dessutom bestå av attraktiva miljöer som förbättrar folkhälsan och gynnar den biologiska mångfalden. De ska inkludera, baseras på hållbara resurser och upplevas som tilltalande att bo i. Stadsutvecklingen måste lämna plats för grönområden, bra luftkvalitet, låga bullernivåer och bidra till social hållbarhet.

Processerna med att skapa morgondagens smarta städer är i full gång och drivkrafterna bakom dem påverkar dagens byggprojekt i allra högsta grad. Och det finns bara ett sätt att skapa dem på:

– Utmaningarna, såväl sociala som miljömässiga och frågor kring mobilitet, hänger tätt samman och kräver därför samverkan mellan samhällets olika aktörer. Näringsliv, offentlighet, akademi, intresseorganisationer… vi måste alla samarbeta på bred front och efter medvetna och gemensamma visioner, avslutar Catharina Elmsäter Svärd.

Nästa artikel