Start » Innovation » Hållbar mobilitet – en naturlig del i en smart stad
Innovation

Hållbar mobilitet – en naturlig del i en smart stad

Vad kännetecknar en smart stad? Utgångspunkten för en smart stad är hållbar utveckling och dess olika aspekter, ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.

Det är en stad för alla människor, barn, unga och äldre, där människor lever och möts och alla kan utvecklas till sin fulla potential. En öppen och inbjudande stad. Vad kännetecknar transporterna i en smart stad?

Sedan 1950 har städer utvecklats och anpassats till bilen och där fossila bränslen har varit dominerande. Men den trenden är nu på väg att brytas. Numera vill man återigen utveckla städer för människor. Människor som vill andas frisk luft, höra fågelkvitter och barnens glädje skratt. Städer växer och kraven från dess invånare förändras.

Den privata bilen blir mer till en nackdel än en tillgång.

I våra växande städer blir den privata bilen mer till en nackdel än en tillgång. En stor del av invånarna sitter varje morgon stillastående och trängs i sina stora bilar en stor del av sin vakna tid. De som verkligen inte har ett val och behöver bilen kommer inte fram. Bilen är inte lika självklar när den måste  dela det tillgängliga utrymmet i staden med andra transportslag.

Nya tekniker

Det är bland annat digitaliseringen och delningsekonomin som har potential att möjliggöra det paradigmskifte som vi kan idag se konturerna av. Olika mobilitetstjänster kan i allt större utsträckning komma att ersätta resor med privatägda bilen. Nya tekniker möjliggör nya typer av fordon och tjänster. Transportsystemet effektiviseras på alla sätt, resurser, tid, yta.

Förändringen kommer att vara lika disruptivt som det har varit för musik- och filmbranschen. Framför allt kommer det allt handla om digitala mobilitetstjänster som skräddarsys för dig och dina behov. Vi är redan där, försök görs med självkörande fordon och mobilitetsappar som kombinerar olika transportslag, en realitet redan 2018.

Ett ökande antal cyklar

Redan idag ser vi embryots till den smarta stadens hållbara och användarcentrerade transportsystem. Ett tydligt exempel är bilpooler med olika typer av erbjudanden, fasta eller flytanden, kostnad per tid eller per kilometer. Pooler med olika typer av fordon, med två, tre och fyra hjul. Pooler i kombination med kollektivtrafiken.

I en smart stad skapas bättre förutsättningar för gångtrafikanter.

I en smart stad skapas bättre förutsättningar för gångtrafikanter. På gatorna ser vi ett ökande antal cyklar, både traditionella och elcyklar, men också, eldrivna lätta fordon som kan ersätta eller komplettera andra transportslag, liksom den privata bilen. Vi ser även fossilfria bussar och taxibilar. Vi ser snart olika piloter med självkörande bilar och bussar.

Gata med mycket folk i stad. Foto: Unsplash

Gemensamma utmaningar

I varje universitet, högskola och utvecklingsavdelning på företag går hjärnorna varma. Man utvecklar och testar ideer med användarna för MaaS  (Mobility as a Service) tjänster men också för LaaS  (Logistics as a Service). Varor ska också levereras på ett effektivt och hållbar sätt.

Samarbetar mer och mer för att lösa våra gemensamma utmaninga

Kommuner, regioner, myndigheter och stat samarbetar mer och mer för att lösa våra gemensamma utmaningar kring transporterna. Vi har idag mål och tydligare styrmedlen än tidigare för att ställa om och bygga ett hållbar samhälle.

Ett väl utvecklat samarbete

Underskatta inte den pågående transportrevolutionen och inte minst människorna. Omställningen handlar lika mycket om beteende, som en broms eller möjliggörare,  som om teknologi om vi ska få fram smarta och hållbara städer. Samarbetet är nyckeln till framgång. I Nederländerna har man framgångsrikt minskat trängsel genom ett väl utvecklat samarbete mellan arbetsgivare, universitet, stad, politik. En nyckel har varit att studera interaktionen mellan utbud och efterfrågan samt att sätta användarens behov i fokus istället för att blint möta trafikstockningar med fler vägar.

I en smart stad är graden av mobilitet ett mått på framgång och attraktionskraft. I en smart stad är tillgängligheten viktigare än att ha en egen parkering.

Nästa artikel