Skip to main content
Start » Inkludering » Löneökning är ett måste
Inkludering

Löneökning är ett måste

Åsa Regner Foto: UN Women/Susan Markisz

Attraktiva löner inom kvinnodominerade yrken är en förutsättning för att utjämna de jämställdhetsklyftor som råder mellan män och kvinnor.

Med dagens takt räknar man med en löneutjämning i Sverige till år 2050. Kvinnors obetalda arbete och omsorg av barn och äldre är en stor orsak till att kvinnor ses som en ”risk” på arbetsmarknaden. Det ger kvinnor en svagare ställning i arbetslivet som ofta resulterar i deltidsjobb och timanställning som följd.

”Genom att investera i kvinnors löner finns många vinster att göra.”

Det i sin tur begränsar kvinnor att göra karriär inom sina respektive arbetsområden. Globalt sett är kvinnorna överrepresenterade bland de allra fattigaste vilket också direkt påverkar deras barn negativt. Genom att investera i kvinnors löner finns många vinster att göra. Utjämning av löneskillnader och att utrota fattigdom är en av de punkter som ingår i FN:s hållbarhetsmål som man räknar med att uppnå till 2030.

– Vi måste se till att finansiera hållbara system och värdera kvinnors arbete genom högre lön. Att undervärdera kvinnors arbete är djupt orättvist och absolut inte hållbart, säger Åsa Regnér biträdande chef för FN:s kvinnoorganisation i världen.

Det handlar om att ta sitt ansvar

Och varför är det så att vi under en längre tid har värderat kvinnors arbete inom kvinnodominerade yrken lägre än yrken som är mansdominerade? Vem ska man skylla på?

– Alla på arbetsmarknaden är skyldiga att ta sitt ansvar i de här frågorna och se till att ingen könsdiskriminering sker. Det handlar om arbetsmarknadsparters, arbetsgivare samt regering.

Män rekryterar män

I Sverige finns kollektivavtal samt diskrimineringslagstiftning som dämpar effekterna. Genom att kartlägga löner sätter man också fokus på frågorna. Men löneskillnader finns och det är fortfarande lättare för män att nå chefspositioner och det är en sanning att män gärna rekryterar andra män istället för att släppa in kvinnor.

– Det handlar om makt och sneda inarbetade maktstrukturer. Vissa män kommer behöva stå tillbaka för att uppnå en mer jämställd arbetsmarknad på kort sikt. Det kommer givetvis alltid att finnas motståndare på sina håll, men i grunden tror jag de flesta är för en jämställd arbetsmarknad.

Åsa Regnér konstaterar att man inte sällan betalar för mäns potential, medan kvinnor får betalt för vad de har presterat.

Effektiva åtgärder

För att nå framåt i jämställdhetsarbetet behöver man vidta åtgärder. Samhället behöver enligt Åsa Regnér hitta sätt att budgetera för att bland annat öka lönerna inom kvinnodominerade yrken. Ett exempel är vårdyrkena. Med en växande befolkning där vi blir allt äldre kommer det till exempel finnas ett enormt vårdbehov och då måste vårdyrkena vara attraktiva för att klara av en åldrande befolkning. Åsa Regnér ställer frågan varför samhället värderar till exempel undersköterskornas roll och arbete så pass lågt på arbetsmarknaden.

– Det är en realitet och hur ska vi komma åt det? Vi vet att vi kommer att behöva personal inom äldreomsorgen och att bristerna kan komma att bli enorma om inga åtgärder vidtas för att förhindra att det sker.

Hon efterlyser handling, och det nu. 

– Vi behöver jobba konkret med socialförsäkringar, värderingsfrågor, modeller för lönesättning där man inte sätter lön efter kön, samt om delad föräldraledighet. Det kommer att löna sig att arbeta med de här frågorna för alla länder.

Sverige ligger i framkant, men än finns det mycket att åtgärda.

Barnhem Åsa Regnér
För att nå framåt i jämställdhetsarbetet behöver man vidta åtgärder. Det krävs att vi ökar lönerna i kvinnodominerade yrken! Foto: Natalia Ramirez

En global fråga

– Frågorna uppmärksammas globalt i större utsträckning än tidigare. Men det är också en ny fråga för många länder. Inom FN tar man också kontakter med näringslivet och samtalar med stora börsnoterade företag och för en dialog.

Åsa Regnér menar att det är oerhört viktigt att väcka uppmärksamhet i frågorna som leder till en dialog.

En icke jämställd arbetsmarknad kommer att få konsekvenser. Om vi inte gör något åt rådande situation med löneskillnader under arbetslivet riskerar 40 procent av kvinnorna i EU att leva i fattigdom.

– Stora löneskillnader resulterar i en orättvis fördelning under hela livet.

Det pågår forskning inom området och faktum är att löneskillnaderna mellan män och kvinnor minskar. Globalt ser man redan fler kvinnor på arbetsmarknaden.

– Forskningen är viktig. Liksom det är av högsta vikt att lyfta frågan och sprida kunskap som gör att vi snabbare kommer åt löneskillnaderna, avslutar Åsa Regnér.

Next article