Skip to main content
Start » Inkludering » Effektiv etablering stärker Sverige
Inkludering

Effektiv etablering stärker Sverige

Heléne Fritzon
Heléne Fritzon
Heléne Fritzon Foto: Andreas Kjellander

Det går bra för Sverige, men en utmaning är att arbetsgivare har svårt att hitta rätt kompetens.

Nyckelfaktorer för fortsatt tillväxt är att effektivisera etableringen av nyanlända och att rätta till reglerna för arbetskraftsinvandringen.

Den svenska ekonomin är urstark.

Den svenska ekonomin är urstark. Regeringen har vänt underskott till överskott i statens finanser. 200 000 fler personer är i jobb nu än när regeringen tillträdde för tre år sedan. Sysselsättningsgraden är den högsta i Sverige sedan 1992. Den svenska modellen för arbete och välfärd har lagt grunden för den positiva utvecklingen.

Samtidigt finns det utmaningar för vårt land. Utmaningar som kan vändas till möjligheter om vi handlar rätt. Vi ska trygga välfärden och vi ska se till att alla som kan jobba också jobbar. 

Råder brist på arbetskraft 

När fler kan försörja sig själva kan vi minska segregationen. Ett Sverige som håller ihop, ett Sverige som tar vara på hela befolkningens vilja att bidra, och där alla kan växa och utvecklas – det blir ett starkt Sverige.

En utmaning är att förbättra matchningen på arbetsmarknaden.

En utmaning är att förbättra matchningen på arbetsmarknaden. Trots lediga jobb och arbetslösa som inget hellre skulle vilja än att få ett jobb, så har många arbetsgivare svårt att hitta arbetskraft med rätt kompetens.  Det råder brist på arbetskraft i många yrken.

Regeringen investerar därför i utbildning, i etablering och för fler och växande företag. I höstbudgeten presenterade vi jobbreformer för 4,3 miljarder kronor. Redan nästa år byggs kunskapslyftet ut med 18 000 platser. Det gäller bland annat yrkeshögskolan, den yrkesinriktade vuxenutbildningen och samhällsviktiga högskoleutbildningar 

Förenklar och förstärker 

En avgörande faktor för att ytterligare pressa ner arbetslösheten och komma tillrätta med matchningsproblemen är att förbättra etableringen. I regeringens jobbsatsningar ingår ett nytt regelverk för etablering och en utbildningsplikt för nyanlända. Utrikesfödda kvinnors etablering stimuleras genom bland annat insatser för utbildning i svenska och bättre förutsättningar att starta egna företag.

Vi förenklar och förstärker anställningsstöden.

En halv miljard kronor avsätts för att stärka välfärden och stötta kommuner och landsting som anställer personer som står långt från arbetsmarknaden. Vi förenklar och förstärker anställningsstöden. De träffsäkra och mer kraftfulla introduktionsjobben ersätter fem andra stöd.

Regeringen agerar också mot bristerna i reglerna för arbetskraftsinvandring. En välfungerande arbetskraftsinvandring gynnar Sverige som kunskapsnation. Företagen får tillgång till spetskompetens som inte finns i landet.

Dagens regelverk för arbetskraftsinvandring, som tillkom under den borgerliga regeringen, har emellertid flera luckor. Dels får arbetstagaren ta hela smällen om en arbetsgivare gör fel. Dels saknar arbetsgivaren möjligheter att rätta till eventuella misstag vad gäller villkoren för anställningen.

Mångfald - Foto: Unsplash
En välfungerande arbetskraftsinvandring gynnar Sverige som kunskapsnation. Foto: Unsplash

Måste finnas en möjlighet

 

Arbetskraftsinvandrare ska ha kollektivavtalsenliga löner. Vi kan aldrig acceptera att människor utnyttjas. Men det måste finnas en möjlighet för arbetsgivare att rätta till mindre fel i efterhand.

Regeringen har beslutat om ett lagförslag som ger Migrationsverket möjlighet att avstå från att återkalla ett upphållstillstånd när arbetsgivaren på eget initiativ avhjälpt brister i anställningsvillkoren.

Det kan exempelvis handla om att arbetsgivaren retroaktivt betalar den lön som arbetskraftsinvandraren skulle ha fått eller att arbetsgivaren justerar brister i nödvändiga försäkringar.

Regeringen har även skyndsamt tillsatt en utredning om möjligheten för arbetsgivare att rätta mindre misstag även efter att Migrationsverket påpekat brister i villkoren. Utredaren ska också överväga sanktioner mot arbetsgivare och/eller ersättning till arbetstagare för det lidande och de kostnader som ett indraget tillstånd lett till. Förslagen ska lämnas till regeringen innan årsskiftet.

 

Mångfald är positivt

 

Utgångspunkten är enkel: Arbetstagare ska inte behöva hamna i kläm på grund av brister hos arbetsgivaren. Företag ska inte behöva mista spetskompetens på grund av mindre misstag.

Sverige vinner på öppenhet mot omvärlden.

En mångfald på arbetsmarknaden är positivt. Sverige vinner på öppenhet mot omvärlden. Ett konkurrenskraftigt och dynamiskt näringsliv är grunden för att skapa fler, nya och bättre jobb.

Med insatser för en effektivare etablering, investeringar i utbildning och med rimligare regler för arbetskraftsinvandring utvecklar vi den svenska modellen.

Next article