Skip to main content
Start » Infrastruktur » Utvecklingen går åt rätt håll
Infrastruktur

Utvecklingen går åt rätt håll

Idag är var fjärde medarbetare och även var fjärde chef i industrin kvinna. Det är naturligtvis en för låg andel kvinnor. Det görs dock väldigt mycket ute på företagen för att förbättra jämställdheten.

När vi tittar på attityderna till industrin ser vi att både män och kvinnor har en mycket positiv bild av industrin (Demoskop sept. 2017). Men det avspeglar sig ännu inte i den verkliga fördelningen män-kvinnor i industrin.

Just att det inte är så stor skillnad i attityden visar sig också i att många företag som arbetar aktivt för ökad jämställdhet också lyckas attrahera en betydligt större andel kvinnor på relativt kort tid.

Jämställdhetsarbetet har på ett självklart sätt fått hög prioritet i industrin och i näringslivet som helhet. Många företag vittnar om att ökad jämställdhet och mångfald ger ökad lönsamhet. När en större del av talangpoolen utnyttjas gagnar det hela verksamheten. 

Lyfter fram goda exempel 

För att inspirera och få fler företag att se jämställdhet som en konkurrensfaktor lyfter Industrirådet goda exempel på företag som arbetar långsiktigt och strategiskt med jämställdhet genom att dela ut Industrins jämställdhetspris. Nästa gång priset delas ut är den 5 februari 2018.

Lyckad utveckling av jämställdhet har ett samband med att utveckla hela företagskulturen.

Vi kan se att lyckad utveckling av jämställdhet har ett samband med att utveckla hela kulturen i företaget. Tydliga formuleringar av värderingar och principer, vilka visioner och strategiska mål företaget sätter upp och hur målen nås är viktiga parametrar. Saab, ett av de företag som lyckats öka andelen kvinnor på ledande poster och som vann Industrins jämställdhetspris i fjol, vittnar om det. 

Framgångsrik satsning 

Saab har lagt stort fokus på att öka antalet kvinnliga lönesättande chefer. När arbetet inleddes 2007 var andelen kvinnliga chefer knappt 14 procent i Sverige. 2015 var de nästan dubbelt så många, drygt 27 procent.

– Att arbeta för att göra Saab mer jämställt är en viktig del av vår strategi för hållbar lönsamhet och fortsatt tekniskt hög kompetens, framhöll Saabs vd och koncernchef Håkan Buskhe när han tog emot priset.

Påverkan av attityder och beskrivning av möjligheter måste börja tidigt och det går inte att endast lägga detta ansvar på företagen. Attityder sätts tidigare, av uppfostran, i förskolan och i skolan. Om det ska hända något ordentligt måste det göras mycket på olika nivåer och olika håll i samhället.

Flexibilitet i utbildningssystemet är en faktor som kan vara avgörande.

Flexibilitet i utbildningssystemet är en faktor som kan vara avgörande. Det är exempelvis viktigt med reformer som underlättar omskolning och yrkesväxling i arbetslivet. Ökad tillgång på yrkesutbildning för vuxna är en förutsättning för en mer jämställd arbetsmarknad. 

Fler kvinnor till teknikområdet 

En svårighet har varit att attrahera kvinnor till att arbeta inom industrin. När det gäller att nå särskilt unga kvinnor med budskap om möjligheterna inom industrin finns det naturligtvis flera vägar. Till exempel har både Teknikföretagen och Sveriges Ingenjörer ett omfattande arbete på alla utbildningsnivåer för att få ungdomar generellt och flickor i synnerhet, att söka sig till teknikområdet.

”Therese Testar TEKNIK” nådde över två miljoner visningar, varav nästan hälften var 13-17 år.

Genom Teknikföretagens lyckade satsning ”Therese Testar TEKNIK”, nådde en ung och populär bloggare över två miljoner visningar, varav nästan hälften var 13-17 år. Sveriges Ingenjörers arbete med Teknikdagarna är en annan aktivitet med likande mål; att uppmuntra barn och ungas teknikintresse. 

Fortfarande en utmaning

Attityden till industrin förbättras, en större andel kvinnor lockas till industrin, men det är fortfarande en utmaning för alla att få fler kvinnor att välja teknikyrken. Vi måste fortsätta driva den utvecklingen. Annars tappar vi mycket av den kompetens, kreativitet och lönsamhet som vi måste uppnå i framtiden.

Next article