Skip to main content
Start » Infrastruktur » Ökad investeringstakt krävs för att säkra tillgången till samhällsviktig infrastruktur
Infrastruktur

Ökad investeringstakt krävs för att säkra tillgången till samhällsviktig infrastruktur

Foto: Sdiptech

Samhällsviktig infrastruktur i form av vattenledningar och vattenreningsverk, framtidens gröna transportlösningar och förnybara energilösningar är en av Sveriges mest underinvesterade sektorer. Samtidigt blir vi allt mer beroende av en välfungerande, tillförlitlig och avancerad infrastruktur. Nu pågår många viktiga initiativ som ska trygga tillgången på samhällskritisk infrastruktur framöver.

Jakob Holm

Jakob Holm

vd, Sdiptech

Foto: Sdiptech

En stor del av vattenledningsnätet i Europa är föråldrat, 23 procent av färskvattnet läcker ut i nätet. Samtidigt ökar vattenkonsumtionen i snabb takt.

Behovet av att modernisera och bygga ut kapaciteten i våra befintliga vattenledningsnät är därför stort.

– Grundvattennivåerna sjunker, vilket ökat koncentrationen av kontaminering i vattnet. Samtidigt förutser WSP att fyra av tio svenska kommuner kommer att ha kapacitetsbrist på vatten framöver. Det är därför helt nödvändigt att investera för att trygga vattentillgången, säger Jakob Holm, vd på Sdiptech, en teknikkoncern med fokus på infrastrukturinvesteringar. Sdiptech består för närvarande av 34 innovativa portföljbolag som ska bidra till att lösa framtidens infrastrukturutmaningar.

Stort intresse från investerare

Intresset för att investera i samhällskritisk infrastruktur är generellt sett stort, såväl från privata investerare via olika typer av fonder som från riskkapitalister och institutionella investerare.

– Det som saknas mest i dagsläget är att svenska politiker tar en tydligare ståndpunkt kring att stimulera den gröna omställningen på samma sätt som man tidigare gjort i många andra länder.

Utan en tydlig färdplan riskerar Sverige att halka efter andra länder, exempelvis Finland och Nederländerna.

– Näringslivet står redo att satsa, men politiska satsningar behövs som en viktig accelerator, säger Jakob Holm.

Stort fokus på omställning till fossilfri fordonsflotta

I bland annat Storbritannien och USA genomförs nu kraftfulla satsningar på omställningen till en fossilfri fordonsflotta med hjälp av bland annat avancerad batteriteknik och elfordon. Under 2021 tror Jakob Holm därför att mycket fokus globalt kommer att vara på just fossilfria transporter. Samtidigt betonar han vikten av att investera även i andra delar av det grundläggande infrastruktursystemet, exempelvis vattenförsörjningen och elförsörjningen.

Ytterligare ett område som behöver hamna högre upp på agendan är energieffektivisering av befintliga fastigheter, inte minst i miljonprogrammet, där behovet är stort.

– Det är viktigt att politikerna applicerar ett helhetstänk och inte är alltför ensidiga i sina satsningar på framtidens infrastruktur, säger Jakob Holm.

Många svenska innovativa teknikbolag

Han ser en stark innovationskraft på många håll i infrastruktursektorn. I synnerhet bland specialiserade högteknologiska småbolag som är snabbfotade och utvecklar de många pusselbitar som behövs för en konkurrenskraftig infrastruktursektor.

I Sverige har vi många intressanta småbolag och innovationskraften i dessa bolag är otroligt hög.

– Sverige har dessutom en fin entreprenörsinriktad kultur och en ingenjörstradition, vilket genererar en innovationskraft som vi behöver tillvarata, säger Jakob Holm.

Ett infrastrukturområde med stort investeringsbehov är de flaskhalsar som uppstått i vårt elnät, vilket leder till elöverskott i norr och elbrist i söder. Det här är en central fråga som våra politiker bör prioritera högt.

– Parallellt med effektbristen visar undersökningar att 30 till 40 procent av den samlade energiförbrukningen i Sverige går till spillo genom olika former av energiläckage. Det är en siffra som måste gå ner.

Det är även angeläget att investera i innovativa lösningar för lagring av el, säger Jakob Holm.

Next article