Skip to main content
Start » Entreprenör » Åtgärder som räddar företag
Framtidens Entrepenör

Åtgärder som räddar företag

Foto: Unsplash.

I mars 2020 förändrade Covid-19 vår vardag och vårt arbete. Förutsättningarna för många företag förändrades radikalt under loppet av några dagar. 

Göran Lundwall

VD och Koncernchef Almi

Foto: Johan Töpel

Följdverkningarna ledde till minskad omsättning, i vissa branscher en dramatisk minskning vilket resulterade i att många företag hamnade i akut likviditetsbrist. Men det finns också ljuspunkter där företag snabbt ställt om sin verksamhet och anpassat sig till den nya situationen eller hittat helt nya affärsidéer baserat på nya behov som uppstått. Vissa företag har också gynnats av situationen, till exempel tech-företag inom digitala möten och e-handel.

Nödvändigt för att möta behovet

Regeringen agerade på det svåra läget och införde en rad åtgärder, en av dessa var att den 20 mars tillföra 3 miljarder till Almis lånefond. En vecka senare lanserade Almi Brygglånet. Ytterligare en åtgärd kom den 20 maj då Almi Invest tillfördes 400 miljoner kronor. Båda dessa åtgärder har varit nödvändiga för att Almi ska kunna möta det stora behovet hos både startups och befintliga företag. Det visar inte minst det stora behovet av Almis lån. Under perioden mars till maj har närmare 5000 ansökningar inkommit vilket är fler än antalet ansökningar under hela 2019.

Dagens kris är allvarligare

Situationen är jämförbar med finanskrisen hösten 2008 då Almi hade en viktig roll i att säkerställa kapitaltillförsel till små och medelstora företag som hamnat i akut likviditetsbrist. Både finanskrisen och coronakrisen har skapat ett stort kapitalbehov hos företag. Men dagens kris är allvarligare för många företag då det är den underliggande marknaden och minskade intäkter som orsakar likviditetsbristen. 

En viktig roll att lyfta

Oavsett kris eller konjunkturläget finns det alltid en efterfrågan på Almis tjänster. Även i goda tider finns behov av en kompletterande statlig aktör som kan förse tillväxtbolag med kapital. Men det är i akuta kriser som Almi verkligen kan spela en avgörande roll för att startups och etablerade företag ska kunna överbrygga den svåra perioden och nå fortsatt hållbar tillväxt.

Hitta nya vägar

Efter den akuta krisen kommer en stabiliseringsfas, då många företag måste anpassa sig till ett nytt läge och en ny situation. För att hitta tillbaka till marknaden och kunderna kommer många att behöva utveckla affärsmodellen och hitta nya vägar för åter komma tillbaka till lönsamhet och en hållbar tillväxt. Även i denna situation har Almi en viktig roll att fylla. Sverige har i grunden många starka företag som står sig väl i konkurrensen på en internationell marknad. Nu måste vi se till att svenska företag får rätt förutsättningar till en kraftfull återstart.

Next article