Skip to main content
Start » Entreprenör » AI kommer att förändra vår framtid
Entreprenör

AI kommer att förändra vår framtid

Mänsklighetens innovationsutveckling kan delas in i tre olika stadier, mekanikens tidsålder, den industriella revolutionen och dagens digitala tidsålder som kommer att innebära stora samhällsförändringar för vår framtid.

Sett ur ett historiskt perspektiv har mänsklighetens utveckling skett i takt med samtidens innovationer. Det är möjligt att dela in innovationsutvecklingen i tre olika stadier med början av vad som kan kallas mekanikens tidsålder som kan sägas omfatta allt från vårt tidigaste ursprung fram till den industriella revolutionen som uppstod under 1700-talet. Denna period kännetecknas av att innovationer baserades på traditionell ingenjörskompetens där man med utnyttjande av naturlagarna lärde sig att utveckla allt mer komplexa uppfinningar.

Electricitetens uppkomst

Nästa fas, den industriella revolutionen, baserades på uppkomsten av och tillgången på elektricitet. Även om det initialt främst var industrialisterna själva som blev förmögna och drog fördel av elektricitetens uppkomst så kom det successivt även övriga medborgare till godo, vilka med tiden kunde skaffa sig moderna boenden och ökad livskvalitet. Karaktäristiskt för såväl mekanikens tidsålder och den industriella revolutionen var att spridningen, geografiskt och samhällsmässigt, av innovationer skedde långsamt.

Den digitala tidsåldern

När vi rör oss fram emot 1950-talet tog vi steget in i den digitala tidsåldern där vi ännu befinner oss. Starten skedde med lanseringen av transistorn. Från denna tidpunkt och fram till idag har vi kunnat notera att innovationstakten kontinuerligt har accelererat och där varje femårsperiod har innehållit minst dubbelt så många innovationer som föregående fem år. Den höga innovationstakten kan tillskrivas att kostnaden för innovation har minskat samtidigt som allt fler människor haft tillgång och kunnat dra nytta av tidigare innovationer. Följden har blivit att allt fler människor har kunnat bidra till ny innovation och att innovationen kommit allt fler människor till godo. Det har således blivit en accelererande och expanderande loop.

Tidshändelser utifrån tidigare händelsen

Det som nu sker när det gäller AI är att vi allt mer överlåter till datorerna att dra egna slutsatser och föreslå åtgärder baserat på de mönster och skeenden som finns i de enorma datavolymer vi nu bygger upp. Det mest intressanta med AI är det som idag kallas ”Machine Learning” vilket innebär att datorerna successivt lär sig allt mer på egen hand utifrån de händelser som redan har inträffat. Och svaret ligger i att våra datorer har tillgång på nästintill obegränsad information ifrån tusentals källor med lagrade data och där bearbetning av dessa oändliga volymer kan ske på väldigt kort tid. Och med förmågan att bygga upp en egen kunskap (baserat på Machine Learning) kommer våra datorer på väldigt kort tid att bli exceptionellt mycket mer intelligenta än oss människor. Och då datorerna kan arbeta oavbrutet 24 timmar per dygn året om kommer hastigheten av innovation att ytterligare öka till en exponentiell utvecklingskurva.

Snabbare innovationstakt

Den innovationstakt vi upplevt de senaste 50 åren med fördubblingar vart 5:e år kommer successivt öka till fördubbling vart 4:e år, vart 3:e år osv. Och då vi lever i en sk realtidsvärld kommer innovationerna att påverka oss alla inom en väldigt kort tid efter att innovationen har lanserats. Framtiden har aldrig varit mer spännande än idag och vi kan vara helt säkra på att AI kommer att förändra vår förutsättningar betydligt mer än vad vi själva kan förutspå.

Next article