Skip to main content
Start » EdTech » Låt varje enskild individ lyckas i skolan
Sponsrad

Digitala läromedel gör att nyanlända snabbare kan tillgodogöra sig undervisning i olika ämnen trots att de inte behärskar det svenska språket fullt ut.

Kunskapsintensiva och underhållande undervisningsfilmer gör att nyanlända elever snabbt kan inkluderas i den svenska skolan och tillskansa sig kunskap i de teoretiska skolämnena. Eleverna har möjlighet att se de olika filmerna på dator, läsplatta eller i mobiltelefonen antingen individuellt eller tillsammans med läraren. Det ger nyanlända elever en möjlighet att ta till sig kunskap på sitt eget modersmål eller sitt tidigare skolspråk. De gör det enklare att fortsätta utveckla tidigare ämneskunskaper utifrån den kognitiva nivån som de enskilda eleverna befinner sig på trots att de är nya med det svenska språket. Filmerna passar alla elever, även de som har svenska som modersmål.

Delaktiga från dag ett

– Eleverna behöver inte längre vänta med kunskapsinlärningen tills de har lärt sig baskunskaperna i svenska språket vilket givetvis är en stor fördel. Samtidigt lär de sitt nya språk snabbt eftersom varje film har undertexter. Med tiden brukar de växla till att lyssna på svenska och ta stöd av undertexterna på sitt modersmål, förklarar Anna Kraft, vd på Studi som utvecklat de digitala hjälpmedlen och som är med och driver forsknings- och utvecklingsprojektet Språkprojektet.

Filmerna som följer högstadiets läroplan underlättar för såväl elever som lärare samt elevernas föräldrar.

– Det involverar också föräldrarna och gör det enklare för dem att stötta sina barn i skolan.

En tydlig vision 

Syftet med Språkprojektet är att skapa en skola för alla elever från allra första skoldagen, även de elever med inlärningssvårigheter som behöver särskilt stöd.

– Vi drivs av visionen att varje enskild elev ska lyckas i skolan. Drömmen är att alla elever ska klara skolan i sin egen takt och på det sätt som passar den enskilde eleven bäst, fortsätter Anna Kraft.

Sedan ett år tillbaka har medverkande kommuner fördubblats och i dagsläget medverkar 70 kommuner i satsningen. Det nya arbetssättet får positiv respons från elever, lärare och föräldrar.

Flexibel och individanpassad undervisning

– Med nya verktyg blir skolan mer flexibel och det går att anpassa undervisningen efter elevernas behov. Vi tror på hela samhällets ansvar för skolan och ett utökat samarbete mellan skolvärlden och privata aktörer med olika perspektiv och expertis. Genom att samverka över gränserna ger vi fler elever chansen att lyckas i skolan vilket är målet, avslutar Anna Kraft.

Faktaruta

Språkprojektet är ett flerårigt samarbetsprojekt som syftar till att utveckla bästa möjliga digitala och flerspråkiga läromedel. Särskilt fokus ligger på att så snabbt som möjligt inkludera nyanlända i skolans ordinarie undervisning.

Next article