Skip to main content
Start » EdTech » Grundläggande förutsättningar för att kunna vara en del av samhället
Framtidens EdTech

Grundläggande förutsättningar för att kunna vara en del av samhället

Carl Heath
Carl Heath
Carl Heath, utbildningsdirektör på RISE. Foto: Regeringskansliet

Regeringen satsar på utåtriktat arbete för att stärka svenska folkets förutsättningar att leva och verka i en digital tid och därmed klara av medie- och informationssamhället.

Den digitala utvecklingen går ständigt framåt och står inte stilla en minut. Att inte hänga med i den pågående utvecklingen skapar ett utanförskap som drabbar den enskilde individen. Regeringen har därför satsat på en inkluderande nationell satsning för att öka medie- och informationskunnigheten, MIK, bland allmänheten samt öka motståndskraften mot desinformation, propaganda och näthat. Uppdraget ges till forskaren Carl Heath, utbildningsdirektör på RISE.

Ett nationellt uppdrag

I uppdraget ingår att samarbeta med relevanta aktörer för att komplettera, förstärka och sprida kunskap om pågående MIK-insatser. Det inkluderar också att sammanställa och sprida kunskap om digitala miljöers betydelse för kvinnors, mäns, flickors och pojkars delaktighet och deltagande i demokratin. Där ska fokus ligga på att motverka desinformation och näthat. Här ingår också att identifiera luckor inom området.

– Tanken är även att vi ska sprida goda exempel och metoder som verkar förebyggande och motverkar förekomsten av desinformation och näthat och de negativa effekter som uppstår. I dialog med berörda aktörer kommer vi att analysera vilka insatser som krävs och ge förslag som tas vidare inom den befintliga myndighetsstrukturen, förklarar Carl Heath.

Uppdraget ska redovisas i sin helhet senast den 1 oktober 2020.

En demokratisk rättighet

Samhället förutsätter att vi kan hantera den digitala verklighet vi lever i, men det är långt ifrån alla som gör det, vilket skapar ett utanförskap som inte hör hemma i en demokrati. Närmare en miljon personer, det vill säga tio procent av befolkningen, har inte tillgång till eller kunskap om internet. Det rör sig framförallt om äldre, nyanlända och personer med olika funktionsvariationer.

– Det är svårt att vara medborgare om man inte är en del av det digitala samhället. Att kunna vara en del av samhället är en demokratisk rättighet så frågan är givetvis oerhört relevant. Därför arbetar vi aktivt med att stärka medborgarnas medie- och informationskunnighet.

Omfattande insatser

Insatserna är rikstäckande. Bland de initiativ i Sverige som pågår finns uppdrag att stärka bibliotekens arbete inom medie- och infomrationskunnighet. Det finns en nationell strategi för skolväsendets digitalisering på plats där arbetet med en förstärkt digital kompetens är förstärkt. Den nationella satsningen på medie- och informationskunnighet pågår fram till hösten 2020. Bland annat ordnar man en turné under året som inkluderar möten runt om i landet med lokala beslutsfattare, föreningsliv och skolor samt andra aktiva aktörer.

– Det handlar om enskilda insatser men också om en gemensam samlad kraft i de här frågorna som berör så pass många, menar Carl Heath.

Frågorna kommer också att lyftas på många olika arenor, exempelvis bokmässan och i Almedalen samt andra regionala och lokala sammanhang.

– Med de här insatserna kommer samhället och demokratin att stå bättre rustade under den pågående digitaliseringen.

Inkluderande satsning ökar förståelsen

Han understryker digitaliseringens förtjänster och möjligheter och påpekar att det för att kunna ta tillvara på dessa handlar om att kunna säkra och hantera utmaningarna som digitaliseringen medför.

– Vi alla behöver medie- och informationskunnighet för att kunna leva i och förstå vår föränderliga samtid. Det handlar om möjligheten till att ta del av och utveckla demokratin i en digital tid, avslutar Carl Heath.

Next article