Skip to main content
Start » Inkludering » När normer utesluter vissa grupper
Inkludering

När normer utesluter vissa grupper

Emelie Karinsdotter
Emelie Karinsdotter
Emelie Karinsdotter Foto: Kristina Wicksell

Många hbtq-personer känner sig otrygga på sin arbetsplats vilket kan leda till psykisk ohälsa. Hur ser det ut där du jobbar? Inkluderar värdegrunden på arbetsplatsen alla?

 – Rådande samhällsnormer skapar ett generellt utanförskap för den som inte följer gängse normer. Det gäller i samhället så väl som på arbetsplatsen vilket gör att det kan vara svårt för hbtq-personer att kunna vara sig själva, förklarar Emelie Karinsdotter föreläsare och jämlikhetsexpert på Make Equal.

Hon berättar vidare att det allt för ofta händer att hbtq-personer förnekar sig för att passa in.

– Det handlar om att känna en trygghet i att våga vara hela sig själv. Att exempelvis kunna delta i samtal på fikarasten på samma sociala villkor och berätta om vardagliga händelser eller vad man gjort under helgen.

Machonormen lever än

Emelie Karinsdotter menar att det särskilt inom vissa mansdominerade yrken råder machonormer och homofobi där den som inte passar in blir bestraffad i större utsträckning. Att uteslutas och inte känna sig inkluderad leder inte sällan till nedstämdhet och utanförskap.

– Vi har en självbild där vi tror att vi rett ut alla frågor kring diskrimineringsarbetet, så är det inte. Vi har kommit längre än många andra länder, men det finns mycket kvar att göra i frågan. Vi behöver fortfarande arbeta för inkluderande arbetsplatser med mångfald.

Viktigt att ifrågasätta

Frågor att ställa är; vilka normer råder på din arbetsplats? Inkluderar värdegrunden i verksamheten alla på arbetsplatsen? Är frågorna om allas lika värde en del av arbetsmiljöarbetet? Det är också av stor vikt att konkret kartlägga jargonger och normer.

– Arbetet behöver vara kontinuerligt och företaget måste vara medvetna om vad de signalerar. Fördomar är djupt rotade och samhället normativt därför är det viktigt att arbeta aktivt och förebyggande med frågorna.

Ökad ohälsa bland hbtq-personer

Undersökningar visar att unga män blir oftare utsatta för fysiskt våld medan unga kvinnor oftare drabbas av ångestproblematik och psykisk ohälsa.

– Vi har att göra med faktisk diskriminering samt rädsla över att något ska hända om man visar vem man är, vilket skapar stress. Men det är viktigt att komma ihåg att det är omgivningens bemötande skapar ohälsan och det kan vi göra något åt.

Next article