Skip to main content
Start » Infrastruktur » Tillväxtdrivande infrastruktur
Infrastruktur

Tillväxtdrivande infrastruktur

Foto: Unsplash

Under hösten lämnade Trafikverket in ett inriktningsunderlag för kommande infrastrukturproposition, som regeringen ska lägga våren 2021. Propositionen ska peka ut riktningen för hur Sveriges infrastruktur för främst vägar och järnvägar ska utvecklas och förvaltas kommande 12 alternativt 16 år.

Tomas Eneroth

Tomas Eneroth

Infrastrukturminister

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet 

Infrastrukturen är viktig för Sverige. Stora avstånd från norr till söder kräver infrastruktur som möjliggör effektiva och snabba transporter, berättar infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Att bygga en bra och hållbar transportstruktur är tillväxtfrämjande. Propositionen ger hopp för många kommuner, det handlar om deras framtid.

Politiken lägger grunden för investeringsmöjligheter och är drivande för att skapa både jobb och boende, relevant för kommuner och näringsliv.

Snabbare transporter och högre godskapacitet

– Vi har en strategi för godstransporter med inriktning mot järnväg och sjötrafik som ska ge säkra transporter och är bättre för klimatet. Vi tar igen underinvesteringar från förr och satsar i hela landet. Elektrifiering och biobränslen är en del. Att effektivisera transporter och undvika tomma fordon en annan, liksom nya stambanor för höghastighetståg för snabbare transporter och högre godskapacitet.

Ett exempel är Västerdalsbanan i Dalarna där upprustning i tran-sportsystemen och elektrifiering gjorts för att skogsindustrin ska kunna köra sina produkter mer effektivt.

Vi har fått en minskning på 7 500 lastbilar per år! På det här sättet dedikerar vi resurser för landsbygden. Dessutom ska samhällsviktiga transporter i hela landet garanteras vid kristider.

Under pandemin har flygtransporter upphandlats till viktiga områden i landet för att säkra personal- och medicintillgång. Dessutom har vi under pandemin sett ett gott samarbete mellan olika transportföretag vilket gjort att godsnivåerna kunnat hållas uppe.

Elektrifiering i hela landet

– Sjöfarten, ett smart och energieffektivt fraktsätt, är underutnyttjad. Genom att bredda och fördjupa farleder kan den nyttjas betydligt mer. 54 hamnar längs kusterna kan bilda nya transportnoder.

Flygbranschen har nu tagit fram en färdplan mot fossilfritt flyg. Det är ett ambitiöst program med ökad iblandning av biobränsle och satsning på elektrifiering.

– För att optimera klimatarbetet måste vi ta vara på skogens potential och framställa biodrivmedel, en viktig tillgång under en övergångsperiod. I takt med elektrifieringen av fordonsflottan kan biobränsle överföras till flyget. Elektrifiering behövs för att nå klimatmålen. Den är lättare att genomföra i städer, men omfattar hela landet!

Sveriges nettoutsläpp av CO2 ska minska med 70 procent till 2030 och vara 0 procent år 2045. Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. 

Sverige ska verka som en permanent världsutställning och visa att det går att implementera hållbar teknik med bibehållen välfärd! Det ger jobb och ingjuter hopp för framtiden!

Next article