Skip to main content
Start » Infrastruktur » Bättre infrastruktur i västsverige stärker hela Sverige
Infrastruktur

Bättre infrastruktur i västsverige stärker hela Sverige

Infrastrukturen måste utvecklas i samklang med tillväxten. Tillväxten i Västsverige är positiv, men det finns potential till kraftigare utveckling.

Västsverige är en av Sveriges starkaste tillväxtregioner, med städerna Göteborg och Borås som extra starka motorer. Inte minst är Göteborgs hamn en av Sveriges viktigaste portar mot omvärlden med 30 procent av Sveriges utrikeshandel som passerar här. Borås i sin tur lockar bolag inom lager och logistik men också många modeföretag. Tillverknings- och fordonsindustrin går starkt och fler och fler utländska aktörer etablerar sig här.

– Att Västsverige växer är positivt för hela Sverige eftersom det är en storstadsregion som också är en tillväxtmotor för andra landsdelar, säger Max Falk infrastrukturstrateg på Västra Götalandsregionen.

Minska flaskhalsarna

Västra Götalandsregionen har uppdrag att planera för en infrastruktur som utvecklas i takt med tillväxten i regionen, och som är såväl ekonomiskt som miljömässigt hållbar. För samtidigt som utvecklingen har varit gynnsam har satsningar på infrastrukturen länge varit eftersatt i Västsverige. Det rör alla transportvägar, inklusive farleder. Men kanske allra mest märks detta för järnvägen, såväl de regionala banorna som Västra Stambanan.

– Idag används järnvägen här långt över dess kapacitet och har länge pekats ut som en flaskhals för framtida tillväxt, säger Max Falk som i dagsläget glädjande nog kan se en rad satsningar på infrastrukturen i väst.

”Här krävs större åtgärder”

I dagsläget pågår projektering och förberedelser för Västlänken, en tunnel under Göteborg som skapar plats för fler tåg och underlättar både pendel- och regiontrafik. Västlänken är också en förutsättning för en utbyggnad av Västra Stambanan mellan Stockholm och Göteborg, en sträckning som stod klar redan 1862 och som idag är hårt belastad av såväl godståg som nationella och regionala persontrafiktåg. Här krävs större åtgärder men för närvarande görs punktinsatser som ska minska flaskhalsarna kring Göteborgsområdet.

Tåg i rörelse
Västlänken är en tunnel under Göteborg som skapar plats för fler tåg och underlättar både pendel- och regiontrafik. Foto: Unsplash

Mer tåg, mindre bil

Sträckan Göteborg – Borås är mycket pendlingsintensiv med cirka 100 000 resor dagligen, där en mycket liten del sker med tåg. Här har regeringen under 2018 beslutat att en ny höghastighetsjärnväg mellan Borås och Göteborg ska ingå i Nationell plan för transportsystemet 2018–2029, med byggstart någon gång mellan 2024-2029. Med hjälp av den nya järnvägen kan resenärer ta sig från Göteborg till Borås på 35 minuter.

– Västsverige är en attraktiv region för både boende och företag, vilket vi ska ta tillvara på, säger Max Falk. Vi måste öka tillgängligheten och knyta samman arbetsregioner så att fler människor kan både bo och jobba där de vill. Idag saknas järnväg mellan Borås och Jönköping. Byggs järnväg vidare till Jönköping kan resenärer ta sig mellan Jönköping och Göteborg på en timme, vilket gör tre arbetsregioner till en.

Det måste finnas alternativ

Västra Götaland, gränsar till Norge som jämte Tyskland är Sveriges största exportdestination, vilket få vet om.

– Idag går i stort sett all trafik mellan Göteborg och Oslo på väg, och vi behöver titta på alternativ. Förutom järnvägen behöver farleder öppnas upp för allt större fartyg som kan ta mer gods. Det här gäller även för Göteborgs hamn, säger han.

Godsfartyg på hav
Vi kan inte enbart förlita oss på järnvägen som kommunikation för gods. Även farleder över havet måste prioriteras. Foto: Unsplash

God tillgänglighet skapar attraktiva städer

En väl utbyggd infrastruktur gör stor skillnad för en regions tillväxt, men också för enskilda kommuner. Max Falk nämner ett tidigt exempel genom utbyggnaden av E45 och ny järnväg till Trollhättan som ökat tågresandet till Trollhättan med 300 procent.

– Genom en ökad tillgänglighet har Trollhättan inte bara kunnat möta industrins behov utan också bidragit till att högskolan kunnat växa och resulterat i att huspriser ökat. Tillväxten i Västsverige må ske på regional nivå men den är i allra högsta grad en nationell angelägenhet, avslutar han.

Next article